Stadgar för Föreningen Sveriges Körledare

giltiga fr.o.m. 2020-11-07


1. Föreningens namn, ändamål och verksamhet

1.1. Föreningens namn är Föreningen Sveriges Körledare (FSK).

1.2. FSK är en ideell förening var syfte är att verka i frågor gemensamma för Sveriges körledare.

1.3. FSK:s styrelse utser Årets Körledare


2. Medlemmar

2.1. Föreningens medlemmar utgörs av enskilda personer, organisationer eller företag samt hedersmedlemmar.

2.2. Medlem betalar årligen av kongressen fastställd medlemsavgift.

2.3. Till hedersmedlem kan kallas person inom eller utom föreningen. Hedersmedlem utses av styrelsen.

2.4. Hedersmedlemmar och styrelsens ledamöter erlägger ingen medlemsavgift.

2.5. Medlem kan, om allvarliga skäl föreligger, fråntas sitt medlemskap. Beslut om uteslutning av medlem fattas av styrelsen.

2.6. Medlem som vill utträda ur föreningen, meddelar styrelsen detta och betalar medlemsavgift för det innevarande året.


3. Kongress

3.1. Kongressen är föreningens högsta beslutande organ.

3.2. Ordinarie kongress äger rum vartannat år.

3.3. Extra kongress kan sammankallas av revisorerna eller av styrelsen eller då minst 1/3 av föreningens medlemmar därpå skriftligen yrkar för ett visst ärende. Vid extra kongress ska utöver ärenden 3.8.1.-3.8.6 nedan endast förekomma de ärenden för vilka mötet blivit utlyst och vilka angivits i kallelsen till mötet.

3.4. Vid kongressen har varje medlem en röst. På kongressen fattas beslut med enkel majoritet. Omröstning och val sker öppet om inte någon av mötesdeltagarna begär sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör mötesordföranden.

3.5. Kallelse till ordinarie kongress utsänds till medlemmarna senast två månader före mötet.

3.6. För extra kongress utsänds kallelse senast en månad i förväg.

3.7. Medlem har rätt att lämna motioner till den ordinarie kongressen. Motion ska skriftligen lämnas till föreningens styrelse senast två månader före mötet.

3.8. På kongressen ska följande ärenden behandlas:

3.8.1. Val av kongressordförande

3.8.2. Val av kongressekreterare

3.8.3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

3.8.4. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning

3.8.5. Fråga om kongressen blivit behörigen utlyst

3.8.6. Fastställande av kongressens dagordning

3.8.7. Föredragning av

a) Verksamhetsberättelse

b) Bokslut

c) Revisionsberättelse

3.8.8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

3.8.9. Behandling av medlemsmotioner

3.8.10. Behandling av styrelsens propositioner

3.8.11. Stadgeenligt val av ledamöter i styrelsen enligt § 5

3.8.12. Val av två revisorer enligt § 5

3.8.13. Val av valberedning om minst tre ledamöter, varav en sammankallande enligt § 6

3.8.14. Behandling av verksamhetsplan för de kommande verksamhetsåren

3.8.15. Behandling av budget för de kommande verksamhetsåren och fastställande av

medlemsavgift


4. Möteshandlingar

4.1. Alla möteshandlingar skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast dagen före kongressen.


5. Styrelse och förvaltning

5.1. Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör som väljs var för sig samt ytterligare fyra ledamöter. Styrelsen utses för en period om två år.

5.2. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter så kräver. Protokollen från styrelsens möten ska tillställas revisorerna.

5.3. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott.

5.4. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra styrelseledamöter är närvarande.

5.5. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

5.6. Två revisorer utses av kongressen för en period om två år.

5.7. Revisorerna har att granska föreningens verksamhet och räkenskaper.

5.8. Revisorerna kan ej inneha någon styrelsepost i föreningen.

5.9. Räkenskapsåret är kalenderår.


6. Valberedning

6.1. Valberedningen har att nominera styrelseledamöter, revisorer enligt § 5 samt valberedning.

6.2. Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till kongressen.


7. Ändring av stadgarna

7.1. Ändring av dessa stadgar beslutas av kongressen.

7.2. Förslag till ändringar skall utsändas med kallelsen.


8. Upplösning av föreningen

8.1. Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande kongresser varav den ena skall vara ordinarie.

Md ejeby banner 36x250
Md banner eea2024 ko rledaren 250x108px
Md webp.net gifmaker
Md gehrmans
Gehrmans Musikförlag
Md banner notpoolen 2021

Vill du annonsera här?
Klicka här för info

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub